10 October 2009

PREMIUL ...CU PRICINA

Adam Bromberg, CRC:
 "Nobel Prize Committee must be staffed by out of work comedy writers."
............................
Comitetul pentru Premiul Nobel pentru pace e facut din scriitori de comedie ramasi fara lucru...

No comments: